ANBI

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Haarlem en de diaconie van drie Gereformeerde kerken te Haarlem. De diaconie zelf bestaat veel langer. Reeds in 1577 stelde het bestuur dan ook een plan op om de ergste nood van de armen te verzachten.

Missie van de diaconie

De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is om namens die protestantse gemeente op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in de stad, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht kunnen komen.

De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.

De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken, en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich willen inzetten voor de mensen in de knel.

Wie is de Protestantse gemeente te Haarlem?

De Protestantse gemeente te Haarlem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

We dromen van en streven naar een ideale samenleving…. waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

RSIN-nummer: 001012320

Doelstelling

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door kerkenraadsleden van de wijkkerkenraden.

Het College van Diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste 6 leden. Verder hebben zowel de Algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Samenstelling College van Diakenen

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u hier bekijken. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Financiën

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Link naar Geldzaken.

Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag

De Diaconie heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk te zorgen voor de financiële hulp op plaatselijk en regionaal gebied en wereldwijd. Zij waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene kerkenraad.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Geldzaken

Hieronder treft u het ANBI overzicht van 2020 aan.

Overzicht overige financiële documenten.