Ontmoetingskerk-2017

Diaconie verzet de bakens, deel 2

“Geachte Diaconie, Namens het Rode Kruis wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw donaties van maar liefst € 20.000 en € 3.109,80 ten behoeve van onze hulpverlening aan de vele slachtoffers die getroffen zijn door de orkaan Irma op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Daarnaast willen wij u eveneens bedanken voor de geweldige bijdrage van € 20.000 ten behoeve van onze hulpverlening aan de vele slachtoffers die getroffen zijn door de overstromingen in Zuid Azië. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw betrokkenheid bij onze vereniging. ” Een citaat uit de brief van het Rode Kruis die wij op 6 oktober jl. ontvingen. Donaties die mogelijk zijn dankzij de giften van onze Haarlemse kerken. Dankzij u dus. Er is zo veel te doen in Haarlem, Nederland en in de wereld. Bij grote rampen lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, maar andere keren maken de donaties van de kerk wel degelijk een verschil.

Over de donaties en andere zaken in dit bericht meer. Eerder hebben we geschreven over de besluiten van het college om:

  • – het kantoor te verhuizen naar de Oosterkerk, het pand aan de Wilhelminastraat te verkopen;
  • – de bureaukosten te minimaliseren;
  • – zelf een stapje terug te doen vanwege de al aanwezige expertise bij hulpverlenende organisaties en daarom tweedelijnsinstelling te worden;
  • – een diaconaal werker in Haarlem-Oost aan te stellen om daar bewoners bij te staan die niet meer beschikken over een netwerk in de buurt en daardoor soms moeilijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
  • – te onderzoeken of een diaconaal centrum gewenst is in Haarlem-Oost;
  • – meer bekendheid te geven aan de diaconale fondsen in de lokale media en bij hulpverlenende instellingen.

In dit tweede artikel willen wij bekendheid geven aan het besluit van het college van diakenen om alle extra rendement op het eigen vermogen in te zetten voor diaconale doelen. Dat lijkt erg vanzelfsprekend. Dat mag je toch verwachten van een diaconie? Maar tot op heden was het meer gebruik om een begroting te maken en dan in het begrotingsjaar de uitgaven daarop af te stemmen. Ongeacht het rendement op het vermogen. Bij een tegenvallende economie leed de diaconie als het ware een verlies, dat ten laste werd gebracht van het vermogen. Maar de praktijk wijst uit dat in de loop van de laatste 5 decennia er veel toegevoegd is aan het vermogen. Dat daardoor gecorrigeerd voor inflatie tweeëneenhalf keer zo groot is geworden en op dit moment ongeveer 10 miljoen bedraagt. Het college heeft besloten de omvang van eind 2016 als peiljaar aan te houden en daar niets meer aan toe te voegen. Dat wil zeggen: alleen een bedrag ter grootte van de jaarlijkse inflatie. In slechtere tijden teert het vermogen in door tegenvallende beleggingsresultaten. Dan kan er niets extra’s worden verdeeld. En moet eerst het peil van 2016 (plus inflatie) weer worden behaald. Zoals gesteld wijst de praktijk uit dat er meestal wel iets te verdelen valt.

Zo kan de diaconie dit jaar naast de begrote 160 duizend een extra bedrag van 270 duizend aan diaconale doelen besteden. Binnen de begroting was al rekening gehouden met bedragen voor bijvoorbeeld Stem in de Stad en voor calamiteiten. Genoemde 2 keer 20 duizend voor het Caribisch gebied en Bangladesh konden op die wijze aan het Rode Kruis worden overgemaakt. Na raadpleging van alle diakenen in de drie wijken heeft het college besloten de volgende extra donaties over te maken (PKN-gebruik is te verdelen in de verhouding ⅓ lokaal, ⅓ landelijk/regionaal en ⅓ wereldwijd; de aantallen x 1.000 euro):

lokaal Landelijk/regionaal Wereldwijd
In begroting – 100;

Urgente Noden – 35;

Diaconaal Centrum Oost – 6;

Broodbankactie Bavo – 2

In begroting – 5;

Kerk in Actie – 128*;

Stichting Max – 10

In begroting – 53;

Kerk in Actie – 20;

(H’lem-C) Kidshare, Afr. Divine Church – 20;

(H’lem-Oost) Piculan – 20;

(H’lem-Schalkwijk) Auntie Rosette – 20;

(Schalkwijk) Boitumelo Cansa Support – 10

*) Rudolphstichting (gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind) – 46; Diaconaal Centrum Pauluskerk R’dam – 10; Nat. Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid (activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra) – 5; Prot. Stichting Diaconaal Vakantiewerk – 31; Stichting Inlia/Transithuis (Terugkeerproject vluchtelingen en hulp aan dakloze vluchtelingen) – 31; VluchtelingenWerk Nederland (kindervakantieweken voor vluchtelingen) – 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links mw. Immy Nieboer, voorzitter College van Diakenen, en rechts dhr. H. Boreel, voorzitter Fonds Urgente Noden. Mevrouw Nieboer heeft de cheque overhandigd aan de heer Boreel.