Ontmoetingskerk-2017

Diaconie verzet de bakens

Het College van Diakenen heeft met instemming van de Algemene Kerkenraad een aantal ingrijpende besluiten genomen. Het college is van plan het diaconaal bureau, nu gevestigd aan de Wilhelminastraat, te verhuizen naar de Oosterkerk. De verkoop van het huidige bureau en de aanpassing van het gebouw van de Oosterkerk zijn momenteel volop in onderzoek. Inmiddels is het aantal uren van het secretariaat en de boekhouding met de helft teruggebracht. Het diaconaal bureau gaat meer op de achtergrond functioneren als tweedelijnsinstelling.

De diaconie beschikt over een aantal fondsen, donaties van weleer die gedaan zijn met een speciaal doel. Op de website – diaconiehaarlem.nl – staan deze aangegeven en mensen die hulp nodig hebben kunnen hier een beroep op doen. Zij kunnen daarvoor een formulier downloaden, invullen en met bewijsstukken insturen. Het diaconaal bureau zal met hulp van de wijkdiakenen de aanvraag zo snel mogelijk onderzoeken en uitsluitsel geven. Als de aanvrager over een HaarlemPas beschikt, vereenvoudigt dat het onderzoek. Ook kunnen hulpverlenende instellingen voor hun cliënt een aanvraag indienen en gebruikmaken van het formulier. Op deze wijze kan de ‘intake’ door het diaconaal bureau zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. De diaconie zal via de media en met folders voor hulpverlenende instellingen meer bekendheid geven aan de website.

Het college is tevens van start gegaan met een pilot in Haarlem-Oost. Vanaf 1 februari jl. werkt diaconaal werkster Daniëlle Leder in de wijk. Zij onderzoekt welke wijkbewoners het op prijs stellen af en toe bezocht te worden door andere buurtbewoners. Alleenwonende ouderen die weinig contacten hebben in de wijk, omdat er bijvoorbeeld weinig leeftijdsgenoten in de buurt wonen, vinden het soms fijn om samen met iemand boodschappen te doen. Om maar een voorbeeld te noemen. Daniëlle probeert sociale contacten tot stand te brengen tussen deze wijkbewoners met omwonenden die af en toe eens langs gaan om te informeren hoe het gaat. De behoefte aan contacten geldt niet alleen voor mensen op leeftijd maar ook voor jongeren. Ook zij kunnen in vervelende situaties zitten om wat voor reden dan ook. Zoals de diaconie een begin heeft gemaakt in Oost, hoopt de diaconie later ook in Schalwijk en Centrum te werk te gaan.

Na een bezinning in 2014 en 2015 van alle betrokken diakenen op de taak van de diaconie, hebben het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad van harte ingestemd met het nieuwe beleid zoals hierboven geschetst. In 2014 heeft een grote groep diakenen ter oriëntatie bezoeken gebracht aan Nijmegen (Huis van Compassie), Leiden (De Bakkerij) en Den Haag (STER). De diakenen willen de beschikbare middelen en de eigen – soms schaarse – tijd zo goed mogelijk inzetten. Vaak zijn ook andere hulpverlenende (niet kerkelijke) instellingen betrokken bij mensen die in moeilijkheden zitten. Het komt dan ook aan op een goede samenwerking en afstemming. Zo zijn er in alle wijken ‘sociale wijkteams’, waaraan bijvoorbeeld het maatschappelijk werk en de thuiszorg deelnemen. De diaconie wil er zijn als er niemand anders is.

Het College van Diakenen onderzoekt samen met de wijkkerkenraad Oost het draagvlak voor een diaconaal centrum in Oost, bij de Oosterkerk. Dat plan voor een onderzoek stond al in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad voor 2012-2016. Na een eerste onderzoek zijn wel enige activiteiten van de grond gekomen, maar is nog niet echt sprake van een diaconaal centrum. De praktijk moet uitwijzen of daar draagvlak voor is. Aan de diaconie zal het niet liggen.