Ontmoetingskerk-2017

7 januari 2018
1e Diaconie
De collecte van vanmorgen wordt bestemd voor de zending. De diaconie ondersteund jaarlijks diverse projecten in de zending. Dit zijn projecten die niet vallen onder de zendingscollecten van Kerk in Actie. U moet dan denken aan ondersteuning van een ziekenhuis, kindertehuis, waterprojecten e.d. in de ontwikkelingslanden.
2e Kerk

14 januari
1e Diaconie     (Aanloopcentrum Stem in de Stad)
De diaconie wil bij u als gemeente graag de aandacht vestigen op een organisaties of activiteiten dicht bij huis een vraagt regelmatig uw gaven hiervoor te geven. De eerste aandachtcollecte in 2018 is traditiegetrouw voor het aanloopcentrum van Stem in de Stad. Dagelijks komen er in het aanloopcentrum mensen die vaak geen onderdak hebben en weinig of geen geld. Nu de afgelopen weken de kou ons land gevangen houdt komen er meer mensen om zich te warmen en een kopje koffie te drinken. Uw gaven zijn hiervoor van harte welkom.
2e Kerk    

21 januari 2018
1e Diaconie
Elk jaar worden we opgeschrikt door verschillende rampen. Een watersnoodramp, hongersnood, aardbeving, burgeroorlogen. Gevolg is dat vele mensen dakloos worden en opgevangen moeten worden in kampen. De wereld doet dan een beroep op ons. We willen dit jaar drie collecten reserveren voor hulp aan mensen van deze rampen. De diaconie kan dan namens u direct hulp bieden. We hopen dat u meehelpt dit fonds te voorzien van uw gaven.
2e Kerk     (Catechese & Educatie)
Opleiding om meer missionair kerk te zijn
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

28 januari 2018     Wereld Lepra dag
1e Diaconie     (LEPRAzending)
Vandaag is het Wereld Lepra dag. Lepra is een vreselijke ziekte die vooral veel arme mensen treft. Armoede, slechte hygiëne en eenzijdig voedsel zorgen voor een verminderde weerstand, waardoor mensen vatbaarder zijn voor de leprabacterie.
LEPRAzending streeft er naar Gods liefde tastbaar te maken voor mensen die zich door God en mens verstoten voelen. Daarom doet LEPRAzending meer dan alleen het opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten. LEPRAzending streeft wereldwijd naar heelheid voor mensen en leefgemeenschappen die de gevolgen van lepra ondervinden.
2e Kerk     (Missionair werk)
Met de komst van ds. Tom de Haan als predikant voor het missionaire werk in Haarlem hebben we aangegeven hoe belangrijk dat werk is. Samen met jongeren en jongvolwassenen buiten en binnen de kerk zoeken naar antwoorden op levensvragen. Vandaag collecteren we voor dit werk in Haarlem zodat ds. de Haan nieuwe projecten kan opzetten in de wijken of voor heel Haarlem.