Ontmoetingskerk-2017

Diakonaat in wijk en stad

Het diaconale werk in de gemeente geschiedt in de eerste plaats in het bredere verband van de Protestantse Gemeente Haarlem. De algemene kerkenraad stelt in samenspraak met het college van diakenen het beleid vast. Belangrijk speerpunt in dat beleid is het werk van Stem in de Stad (samen met andere kerken, o.a. de RK kerk). Dat werk wordt ook door menskracht vanuit de wijkgemeente gedragen. Daarnaast vinden er een aantal diaconale activiteiten op wijkniveau plaats, waarvoor het benodigde budget beschikbaar is vanuit de algemene diaconale middelen van de Protestantse Gemeente.

Diaconale activiteiten op wijkniveau zijn onder andere:

• persoonlijke ondersteuning van mensen met financiële problemen (de ‘envelop’);
• organisatie van aangepaste vakanties voor oudere en gehandicapte gemeenteleden;
• ondersteuning van een ZWO (=zending, werelddiaconaat, ontwikkelingswerk) project door fondswerving;
• een presentje voor oudere gemeenteleden rond kerst;
• een uitje voor oudere gemeenteleden rond Pinksteren (‘bollentocht’, nieuw in 2003 en wegens succes geprolongeerd);
• diverse vormen van bezoekwerk en hulpverlening (bijvoorbeeld bij een verhuizing) onder ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden.