Geen categorie

Het Collecterooster 2024 is samengesteld met behulp van de wijkdiaconieën.
Zij hebben verschillende lokale, landelijke en internationale doelen
aangedragen die zij belangrijk vinden of waar zij een speciale verbinding
mee hebben als wijkdiaconie.

In 2024 collecteren wij één keer per maand voor de Diaconie Haarlem.
De opbrengsten zijn bedoeld om ons plaatselijk diaconaal werk en onze
noodhulp te bekostigen: zowel van Haarlemmers die broodgeld nodig
hebben omdat ze tijdelijk buiten gemeentelijke voorzieningen vallen, als
ook wereldwijde rampen waarvoor wij de opbrengst van een extra
collecte verdubbelen.

Per maand collecteren wij ook één keer voor Kerk in Actie. Naast de
beschrijving van de doelen kunnen deze collectes onder de aandacht
worden gebracht door middel van filmpjes, posters en foto’s. Zie
hiervoor de vermelde links bij de beschrijving.

Let op: in dit overzicht is alleen de toelichting op de diaconale collecte te
vinden omdat elke tweede collecte bestemd is voor de Kerk van de
Protestantse Gemeente Haarlem.

Iedere wijkdiaconie staat vrij om een derde collecte te houden. Zorg dat
de bestemming van deze extra collecte wordt gemaild naar het kantoor
via info@diaconiehaarlem.nl en een week van tevoren wordt
aangekondigd tijdens de dienst.