Hoe kom ik in aanmerking voor een fonds van de diaconie?

Vul de aanvraag zo goed mogelijk in.

Werkwijze

 1. Het College van Diakenen beoordeelt via e-mail iedere aanvraag.
 2. Na akkoord eerste ronde volgt een uitnodiging voor meer informatie. Nadat alle gegevens compleet zijn, beoordeelt het College van Diakenen opnieuw de aanvraag. Het College beslist welk fonds er ingezet gaat worden.
  Indien van toepassing wordt de aanvraag als agendapunt besproken tijdens de eerst volgende vergadering van het College van Diakenen. Voor urgente aanvragen adviseren wij u via een hulpverlener Fonds Urgente Noden Haarlem e.o. (FUN Haarlem) te benaderen.
 3. Na het definitieve akkoord van het College voert het diaconale bureau de aanvraag uit. Via onderstaand formulier kunt u de aanvraag indienen.

Sociaal Leenfonds

FUN Haarlem heeft sinds 1 januari 2020 een Sociaal Leenfonds. Voor inwoners van van Haarlem en Zandvoort die baat hebben bij een renteloze lening tot € 1.750 (gezinnen tot € 2.500), bedoeld voor het oplossen of voorkomen van acute financiële nood, met als doel een perspectief te bieden op duurzame verbetering van de leefsituatie. FUN Haarlem beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

De Diaconie heeft de volgende fondsen tot de beschikking:
(klik op een fondsnaam voor de toelichting)

Diaconie (Algemeen Fonds)

Historie
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Haarlem en de diaconie van drie Gereformeerde kerken te Haarlem. De diaconie zelf bestaat veel langer, vanaf 1577.

Doelgroep
De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken, en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich willen inzetten voor de mensen in de knel.

(Klein) Coelombie

Historie

 • Als erfgenaam (eenderde deel van de erfenis) van de Haarlemse horlogemaker Johannes Coelombie, overleden in 1804, heeft de Diaconie het Fonds Coelombie ingesteld om de geërfde gelden overeenkomstig de wens van de overledene te beheren en te besteden.
 • Bij codicil heeft de heer Coelombie bepaald dat het kapitaal van zijn nalatenschap gedurende 160 jaar na het overlijden van de dienstmaagd die het laatst is overleden, zal worden beheerd door een commissie benoemd door de regenten van de godshuizen het Nederduitsch Gereformeerd Diaconiehuis te Haarlem, het Lutherse Weeshuis te Haarlem en het Roomsche Godshuis genaamd Sint Jacob te Haarlem.
 • Op 4 januari 1999 was deze termijn van 160 jaar geëindigd en is het kapitaal ter beschikking gekomen van de genoemde erfgenamen met de verplichting dit kapitaal aan te wenden zoals gemeld in het testament.
 • De diaconie beheert het “Kleine” Coelombie, bij de “Grote” Coelombie is de algemeen secretaris vice-voorzitter.

Meer informatie, bekijk het “Grote” Coelombie, http://www.coelombie.nl.

Doel
Het mogelijk maken van activiteiten die erop gericht zijn sociale zwakkeren uit Zuid-Kennemerland in onze samenleving te laten integreren, o.a. door arbeidsparticipatie, alsmede het ondersteunen van instellingen en organisaties die zich daarop richten.

Doelgroep
Kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor een lening, maar wel uitzicht hebben op een betere toekomst.

Fonds Interkerkelijk Werkgelegenheid Haarlem e.o.

Officiële naam:

Diaconaal Fonds Samenwerkende Kerken en Stichtingen in Haarlem.

Doel:

snelle hulp bij kleine noodzakelijke behoeften (leefgeld, nachtopvang, identiteitsbewijzen, medicijnen). Hierin werken samen: de Diaconieën van de Protestantse Gemeentes van Haarlem en van Haarlem-Noord/Spaarndam en de Parochiële Caritas Instellingen van de RK-kerken aan de Groenmarkt, in Haarlem-Noord (Adelbertus), Schalkwijk (Moeder van de Verlosser) en Centrum (Sint Bavo), Christelijk Gereformeerde Kerk.

Jan Rodink Fonds

Historie

 • Jan Rodink was een oud algemeen secretaris der Hervormde Diaconie.
 • Het fonds is opgericht op 17 januari 2006 door toedoen van een vermogend gemeentelid van de toenmalige Hervormde Gemeente Haarlem.
 • Dr. Bloemsma huisarts in Haarlem was dit gemeentelid en vroeg aan het College van Diakenen om een fonds voor ouderen te realiseren.
 • Dr. Bloemsma wilde een gedeelte van zijn vermogen beschikbaar stellen voor hulpbehoevende ouderen in Haarlem.
 • Hij had in zijn praktijk het nodige meegemaakt en geconstateerd dat de voorzieningen van overheid en gemeente niet voldeden aan de zorg voor ouderen.

Doel
Hulp geven voor hulpbehoevende Haarlemse ouderen.

Doelgroep
Uit de opbrengsten worden de hulpaanvragen gefinancierd. Dit kan zijn een wasmachine voor een oudere of helpen bij het inrichten van een woning.

Fonds Nederkoorn-van Dijk

Historie

 • Het Fonds Nederkoorn- Van Dijk is door het College van Diakenen ingesteld als gedeeltelijke voortzetting van de Nederkoorn-Van Dijk Stichting.
 • Deze stichting had als doel hulp te verlenen aan blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden, alsmede aan “stille armen” in Haarlem.
 • De stichting werd bestuurd door vertegenwoordigers van de Hervormde Diaconie, van de Vereniging van de heilige Vincentius van Paulo en de Gemeentelijke Nazorg van Haarlem. Deze laatste organisatie bestond niet meer ten tijde van de opheffing van de stichting.

Doelgroep
Hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden

Paulina Fonds

Historie

 • Het Paulinastichting is door het College van Diakenen ingesteld als voortzetting van de stichting Paulina-stichting voor Bejaardenzorg van de Nederlands-Hervormde Gemeente afdeling Schalkwijk te Haarlem. De stichting is op 18 mei 1984 bij notariële akte opgericht ter nagedachtenis aan mevrouw P.C.E. Hermann-Nelissen, overleden op 27 juli 1982.
 • Het doel van het fonds is de ondersteuning van de bejaardenzorg van de Protestantse Gemeente.

Doel
Specifiek voor ouderenwerk in Schalkwijk.

Doelgroep
Jaarlijkse bijdrage voor wijkactiviteiten in Schalkwijk.

Jan en Gerry Pantus Fonds

Historie
Het Jan en Gerrie Pantusfonds is door het College van Diakenen ingesteld vanwege de nalatenschap van de heer en mevrouw Pantus.

Doel
Het fonds heeft als doel de bekostiging van seniorenvakanties.

Doelgroep
Senioren die verzorging nodig hebben tijdens de georganiseerde vakantieweken.

Fonds Kinderkerk

Historie

 • Het Fonds Kinderkerk is door het College van Diakenen ingesteld als voortzetting en verbreding van de Stichting Kinderkerk, opgericht bij notariële akte d.d. 16 december 1982 en zelf ook een voortzetting van de in 1778 in Haarlem opgerichte Kinderkerk.
 • Het Fonds Kinderkerk heeft als doel de jeugd tot omstreeks 14 jaar,
  in het bijzonder afkomstig uit gezinnen waarvan de ouders behoren tot de Protestantse Kerk Nederland, te helpen in haar godsdienstige en maatschappelijke vorming en voorts diaconaal jeugdwerk te stimuleren.

Doel
De jeugd te helpen in haar godsdienstige- en maatschappelijke vorming.

Doelgroep
Jeugd afkomstig uit gezinnen, waarvan de ouders of een van de ouders behoren tot de PGH als lidmaat, dooplid of geboorte lid. alsmede het ondersteunen van instellingen en organisaties die zich daarop richten.

Aanvraagformulier