Geen categorie

De Diaconie heeft in 2022 diverse goede doelen geholpen waarbij is ingespeeld op de actuele nood. Naast het financieel ondersteunen van diaconale doelen, heeft het college ook zelf diverse activiteiten uitgevoerd om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. U leest hierover meer in dit jaarverslag.

In 2022 zijn er twee nieuwe diaconaal werkers aangesteld die bovenwijks opereren onder aansturing van de diaconaal secretaris. Deze nieuwe manier van werken biedt kansen en ook uitdagingen. Kansen liggen er op het inzetten van extra mankracht van een team dat kan inspelen op diaconale behoeften in Haarlem. De uitdagingen zijn dat de wijkdiaconieën zelf moeten aangeven waar ze ondersteuning van de werkers bij kunnen gebruiken.

In het nieuwe jaar zullen wij als diaconie deze manier van werken en interne reflectie evalueren en bijstellen waar nodig. Daarnaast streven wij ernaar het werken vanuit het College van Diakenen transparant te maken en verder te professionaliseren, onder begeleiding van de nieuw aan te stellen voorzitter.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Diakenen,

Tony Jansen
Voorzitter College van Diakenen

Daniëlle Leder
Diaconaal secretaris