Hoe ziet de organisatie binnen de diaconie er uit?

Kerkorde
De organisatie van de diaconie is geregeld in onze kerkorde. Samen vormen de diakenen het College van diakenen, dat zich vooral met bestuur en beleid bezighoudt. In Haarlem wordt het College van Diakenen gevormd door een voorzitter, penningmeester en drie diakenen uit de wijkkerkenraad en drie diakenen uit de Algemene Kerkenraad. De diakenen zijn lid van de wijkkerkenraden.

Het Diaconaal Bureau met de algemeen secretaris is het aanspreekpunt voor het College en verzorgt de vergaderingen, notulen, in- en uitgaande post, externe contacten, individuele hulp aan mensen en onderhoud contacten met diverse stichtingen en fondsen.

De meeste uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de wijkdiaconieën. Het College van diakenen behartigt alles wat met diaconaat te maken heeft. Hier vinden plaats de toerusting en de visieontwikkeling. Aan de hand van de vastgestelde visie stelt het college richtlijnen/kaders vast waarbinnen het moderamen (‘dagelijks bestuur’) beleid kan ontwikkelen en de wijkdiaconieën hun taken kunnen uitvoeren.
Het college neemt besluiten over zaken die uitgaan boven de bevoegdheden van het moderamen en de wijkdiaconieën. Het komt om de maand bijeen, met een zomerpauze in de maand augustus.

Een belangrijke taak van de diaconie is de zorg voor de armen. Deze zorg geldt plaatselijk, landelijk en ook wereldwijd.

 • Voor de zorg in de eigen gemeente werkt het Wijkdiaconaat
 • Voor de heel acute zorg (vaak schuldhulpverlening) die mensen soms nodig hebben, is er het Interkerkelijk Noodfonds van de gezamenlijke kerken. Voor de zorg wereldwijd is ZWO actief.
  Naast deze hoofdtaken zijn er deeltaken waarin het College van Diakenen actief is of uitvoeringsverantwoordelijk.
 • Het College van Diakenen wordt door een of meer leden vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad.

Moderamen
Het moderamen wordt gevormd door voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen secretaris. Het vergadert elke maand, of minder als dat kan.

Het moderamen:

 • ontwikkelt beleid aan de hand van de richtlijnen van het College van Diakenen;
 • doet beleidsvoorstellen aan het College;
 • bereidt de vergaderingen van het College voor;
 • handelt de dagelijkse zaken af;
 • stelt aan de hand van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks een werkplan op;
 • kan vragen voorleggen aan de wijkdiaconieën voor advies en beleidsvoorbereiding;
 • draagt zorg voor de publiciteit;
 • coördineert en stimuleert de wijkdiaconieën en kan ook specifieke opdrachten delegeren naar ‘werkgroepen’.